دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 123
Homepage URL https://ijcoe.org
Contact name: International Journal of Coastal and Offshore Engineering
Contact Email info@ijcoe.org

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://ijcoe.org/mag-volumes.php

List of issues https://ijcoe.org/mag-issues.php?volume_id=1
https://ijcoe.org/mag-issues.php?volume_id=2
https://ijcoe.org/mag-issues.php?volume_id=5

List of articles https://ijcoe.org/mag-articles.php?mag_id=1
https://ijcoe.org/mag-articles.php?mag_id=5
https://ijcoe.org/mag-articles.php?mag_id=8

Abstract examples (Persian) https://ijcoe.org/article-1-23-fa.html
https://ijcoe.org/article-1-24-fa.html
https://ijcoe.org/article-1-86-fa.html
https://ijcoe.org/article-1-87-fa.html
https://ijcoe.org/article-1-88-fa.html

Article examples (Persian) https://ijcoe.org/article-1-23-fa.pdf
https://ijcoe.org/article-1-24-fa.pdf
https://ijcoe.org/article-1-86-fa.pdf
https://ijcoe.org/article-1-87-fa.pdf
https://ijcoe.org/article-1-88-fa.pdf

Abstract examples (English) https://ijcoe.org/article-1-23-en.html
https://ijcoe.org/article-1-24-en.html
https://ijcoe.org/article-1-86-en.html
https://ijcoe.org/article-1-87-en.html
https://ijcoe.org/article-1-88-en.html

Article examples (English) https://ijcoe.org/article-1-23-en.pdf
https://ijcoe.org/article-1-24-en.pdf
https://ijcoe.org/article-1-86-en.pdf
https://ijcoe.org/article-1-87-en.pdf
https://ijcoe.org/article-1-88-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)

© 2021 CC BY-NC 4.0 | International Journal of Coastal and Offshore Engineering